Saturday, June 16, 2012

Simulatortime! (English version)


It has been almost day to day one month since Ivo and myself arrived in Madrid for our typerating. We have a weekend of now after our loftsession yesterday night. This loftsession is actually a session like our skilltest of monday but with our own instructor. He decides after this session if we are ready for the skilltest.

Since the last post, two weeks have past and including the loft we have spend 32 hours in the full flight simulator. Every session was 4h of which we flew one part as PF (Pilot Flying) and one part as PNF (Pilot Non Flying), so basically half the time in the left seat and the other half in the right seat. These sessions were quite heavy for us due to timing because every day we had briefing at 21h30, entering the sim at 23h untill 3h at night and another half hour debriefing. Luckily we had a day off after every two sessions and even the complete weekend that was in between. It remained heavy because aside the long session there are also the hours we need to study and rehearse when you are awake before going back to the simulator in the evening.

Everything passed a quite fast speed and we passed every session without really big problems. The high level we had at school really came in handy. There were of course some moments that it wasn't going that great or even not so good session at all but this was mainly because of fatigue or stress.

The first session was mainly ment to get to know the aircraft and performing some basic exercises to achieve this. This meant flying a lot manually and performing exercises like accelerating/decelerating, turning, climbing/descending, stalls, overspeed,..all exercises to see how the aircraft will react.

From session two the real work like in a operational environnement would start. This means doing exactly what you will do like the first crew arriving at the aircraft for the first flight of the day. These are the preparations in the cockpit, setting boardcomputer, briefings, pushback and start, taxi to the runway and every action and checklist associated with these phases like we will do them everyday in the future.

After this we started with some basic flight to learn how to do every action after takeoff, climbing out, cruise, decent preparation, decent until landing, parking and securing the aircraft after the last flight of the day. Every day we added some more items and started focussing more on the type of approaches you can have. The are the ways you will approach the airport and land there, like precision or non-precision approaches and if you will do these manually or completely via the autopilot. And even after that you can choose if you will fly it mainly on autopilot or manually by just flying instruments and using the sidestick to decent and correct your flightpath.

After the first week of normal procedures like everyday we started to add some failures. This went from small failures where you just needed to push a button or turn a switch till bigger failures like enginefailures, smoke aboard, emergency descent, hydraulic failures causing you to fly manually and so on. Especially the parts that limited you to fly manually with limited flightcontrols were really interesting. Manual flying is something that we won't do a lot on the line so it was enjoying in between the hard work. The workload started to increase but we handled everything nice and we remained safe during the entire training.

The loftsession yesterday were they judged if we were ready for the skilltest went without really big problems and we are ready to bring this to a good end next monday morning. Ivo and myself have the weekend off and we will use this to review some items we already know but need to review. These are mainly the standard procedures, possible failures, engine failure procedure, charts of the airport,...

Monday we also receive some more information about our basetraining, the training in the real aircraft. We know already that it will be on the 21st of June in Barcelona. This training contains of at least 6 toch and go's in a real Airbus A320. This will be done with a real captain next to us and probably in an aircraft of Vueling at the airport of Reus,Barcelona. But we don't know this for sure until monday.

This also means that I will be home again next weekend and that is right on time for Genk on Stage. Now the only thing left to do is hope that I can bring some good weather from here because I received some rumours that it is more fall than summer in Belgium.Simulatortime!

Het is ondertussen al bijna dag op dag een maand geleden dat Ivo en ik Madrid binnenreden om te starten aan onze typerating. We hebben nu een weekend vrij na onze loft sessie gisterennacht. Dat is een sessie die eigenlijk hetzelfde gaat als onze skilltest van maandag maar dan nog met onze eigen instructeur. Hij bepaalt na deze sessie of we klaar zijn voor de skilltest.

Sinds de vorige post zijn we twee weken verder en hebben we loft inclusief 32h doorgebracht in de full flight simulator. Elke sessie was 4h waar we elk de helft vlogen als PF (pilot flying) en een helft als PNF (Pilot Non Flying), de helft in de linkerstoel en de andere helft in de rechterstoel dus. Deze sessie waren voor ons best zwaar qua timing want we hadden elke dag rond 21h30 briefing, 23h de simulator in tot 3h snachts en dan nog een half uur debriefing. Gelukkig hadden we om de twee sessie een dag vrij en zelfs het hele weekend dat ertussen viel. Het blijft toch zwaar want buiten die lange sessies zijn er ook nog de uren die je moet studeren en herhalen als je wakker bent voor je savonds weer naar de simulator kan trekken.

We zijn aan een redelijk snel tempo gegaan en zijn zonder grote problemen door deze sessies geraakt. Het hoge niveau dat we op school al hadden kwam hier goed van pas. Er zijn natuurlijk wat mindere momenten geweest of zelfs een mindere sessie maar dit lag dan vooral aan vermoeidheid of stress.
De eerste sessie was vooral bedoeld om het vliegtuig een beetje te leren kennen en de basisoefeningen te doen hiervoor. Dit was dan vooral manueel vliegen en oefeningen doen zoals vertragen/versnellen, bochten nemen, stijgen/dalen, stalls, overspeed,...allemaal oefeningen om te zien hoe het toestel gaat reageren hierop.

Vanaf de tweede sessie begon het echte werk om te leren vliegen in een operationele omgeving. Dat wil zeggen exact doen wat je zou doen als je als eerste bemanning aan het vliegtuig komt voor de eerste vlucht van de dag. De voorbereidingen in de cockpit, instellen van de boordcomputer, briefings, opstarten en achteruit geduwd worden, taxi naar de runway en alle handelingen en checklisten die hierbij komen kijken zoals we ze elke dag gaan moeten doen.

En hierna natuurlijk beginnen met basisvluchten te doen waarbij alle handelingen na het opstijgen, uitklimmen, kruisvlucht, voorbereiding voor landing, daling tot en met landing, parkeren en beveiligen van het toestel na laatste vlucht van de dag gebeuren. Elke dag kwam er een beetje meer bij en werd er veel aandacht besteed aan de soorten landingen die je kan hebben. Dit zijn dan de manieren hoe je gaat landen op een luchthaven zoals een precisielanding of een non-precisielanding en of je deze manueel gaat doen of via de automatische piloot. En dan kan je nog kiezen of je de landing grotendeels op autopiloot gaat doen of je deze manueel gaat vliegen door enkel je instrumenten te gebruiken en zelf met de sidestick gaat dalen en corrigeren om juist te blijven vliegen op het profiel.

Na de eerste week van normale procedures zoals we ze elke dag gaan doen kwamen de pannes erbij in de tweede week. Dit ging van kleine pannes tijdens uitklimmen, in cruise of tijdens het dalen waarbij je enkel maar een bepaalde knop moest induwen of omdraaien tot grotere pannes zoals motorpannes tijdens het opstijgen, rook aan boord, nooddalingen van kruishoogte naar een lagere hoogte, hydraulische pannes waardoor je manueel moest vliegen en dergelijke. Vooral de pannes waardoor je maar beperkt was in onderdelen die je gebruikt om te besturen waren heel interessant. Manueel vliegen zal er later niet meer veel inzitten dus daarom was dit echt genieten tijdens het harde werken door. De werkdruk begon hier toch zeker te stijgen maar we zijn er goed mee omgegaan en hebben altijd veilig gevlogen.

De loftsessie gisteren waar we beoordeeld werden of we klaar waren voor de skilltest verliep zonder grote problemen en we zijn dan ook klaar om maandagmorgen dit tot een goed einde te brengen. Ivo en ik hebben nu het weekend vrij en we gaan dit gebruiken om vanalles te herhalen dat we eigenlijk wel al weten/kunnen maar we best nog eens bekijken. Dit zijn dan vooral de standaard procedures, mogelijke pannes, motorpanne procedures, de kaarten van de luchthaven enz.


Maandag krijgen we ook meer informatie over onze basetraining, de training in het echte toestel. We weten al dat het de 21e juni gaat zijn in Barcelona. Deze training bestaat eruit minstens 6 touch and go's te maken met een echte Airbus A320. Dit doen we met een echte captain langs ons en waarschijnlijk in een toestel van Vueling op de luchthaven van Reus,Barcelona. Maar dat weten we maandag pas.

Dat wilt ook zeggen dat ik volgend weekend weer thuis ga zijn en juist op tijd ga zijn voor Genk on Stage normaal gezien. Nu maar hopen dat ik het goede weer van hier kan meenemen want in belgenland is het eerder herfst dan zomer heb ik al vernomen.


Saturday, June 2, 2012

Systems and performance test...Check! (English version)


It is Saturday afternoon, I am chilling a bit after a few heavy weeks and a long night yesterday.

Yesterday we had two tests about both the systems and performance calculations. The systemstest was a 100 multiple choice questionnaire that we had to solve via a computer. The major part was quite easy after al those CBT's and the many studytime we had put in it. But like any other test there were also a few questions were the doubt struck. French people can't really be very clear when they ask questions in English. But right after the test we knew if we passed or not and the word "passed" on the screen was more than enough for me. I passed and the result didn't really bothered me that much anymore.

After a break until everybody was finished we could review the answers and right after that it was time for the performance test. The only thing we had to do was solving 10 exercises using tables and graphs. I also passed this, although I did learn again you should read your question a few times and review it because otherwise you could end up with another answer than the one they ask.

So the theoretical tests for the typerating are finished for now. Yesterday we went out for dinner with one of our instructors  in a local restaurant. At 22h at night we were still outside on the terras with a nice cosy weather while now and then a plane flew over at low altitude. The runway was right behind the restaurant. A nice cold beer with it and that is all we needed.

The past week we had to get up at 5h every morning to be in the proceduretrainer at 6h30. And after those sessions we still had our systems to study and to prepare our next sessions. So we deserved a bit of relaxing time.

We had another four sessions in the proceduretrainer this week were we mainly focussed on the several failures we can have in this aircraft. This would be failures like engine failures at certain times in a flight, electrical failures, hydraulic failures, total loss of pressure at high altitude followed by an emergency descent at a high rate of descent (which you don't really experience as it is in the proceduretrainer) and so many more.
With an Airbus the major part of the failures are handled in the same way of procedures. What you have to do is most of the times shown on one of the screens. The priorities and timing of the actions is something that can differ and that is why we are trained for different situations.

After our last session Thursday we heard from our instructor that he was very pleased with out effort, the work we put in it and the big motivation of the both of us. We were ahead from the first session and prepared for everything but of course we had to continue to work hard. And if the former head of training of Iberia (He was chief pilot on every plane he flew and had trained about 80% of the pilots stil flying for Iberia now at one time.) mentions this several times during the sessions you know you are on the right track. But we have to remain focussed and keep on working hard because we are far from finished!


Systems and Performance test...Check!

Het is zaterdagnamiddag, ik ben een beetje aan het luieren na een paar zware weken en een lange nacht gisteren.

Gisteren hebben we twee testen gehad over zowel de systemen van het vliegtuig als een test over vermogensberekeningen die we moeten kennen. De systementest bestond uit 100 meerkeuze vragen die we via een computer moesten oplossen. Het grootste deel was na al die CBT's en het vele studeerwerk dat we gestoken hebben in de systemen  best gemakkelijk. Maar zoals bij elke test waren er ook hier een aantal vragen waar de twijfel toesloeg. Fransen kunnen dan ook hun vragen in het engels niet altijd even helder stellen. Maar direct na de test wisten we of we door waren of niet en het woordje "passed" was voor mij meer dan genoeg. Ik was geslaagd en het resultaat boeide me eigenlijk niet meer zoveel erna.

Na een pauze tot iedereen gereed was konden we de antwoorden herbekijken en erna volgde dan direct de performance test. Hier kregen we tien oefeningen die we moesten oplossen met behulp van een aantal tabellen en grafieken. Ook hier was ik op geslaagd, al heb ik wel geleerd dat ge uwe vraag best goed kunt lezen en desnoods nog eens herlezen want anders kan je antwoord wel eens iets anders zijn dan het moest zijn.

Dus de theorie testen voor de typerating zitten er voorlopig op. Gisteren zijn we met een van onze instructeurs iets gaan eten in een lokaal restaurant. Om 22h 's avonds zaten we nog buiten op het terras met een gezellig warm weertje te eten terwijl er af en toe een vliegtuig overvloog op lage hoogte. Want de landingsbaan lag juist achter het restaurant. En daar een lekker biertje en meer moest dat niet zijn.

De afgelopen week zijn we elke dag opgestaan om 5h om om 6h30 in de proceduretrainer te zitten. En na die sessies moesten we onze systemen nog leren en de volgende sessies voorbereiden. Dus we hadden wel wat recht op ontspanning.

We hebben nog vier sessies gehad deze week waar we vooral gefocused hebben op de verschillende panne's die we kunnen hebben in dit toestel. Dat ging van oa motorpannes tijdens verschillende cruciale momenten in vlucht, volledige elektrische panne's, hydraulische panne's, volledig verlies van cabinedruk op grote hoogte gevolgd door een nooddaling aan een enorm tempo (wat natuurlijk niks van te merken is in een proceduretrainer.) en nog zovele dingen meer. Bij de Airbus is het grote voordeel dat de meeste pannes op dezelfde manier moeten opgelost worden. Want wat je moet doen komt meestal wel op een van de schermen te staan. De prioriteiten en wanneer je dat mag doen verschilt natuurlijk weer wel, maar daarom krijgen we ook training op verschillende situaties.

Na de laatste sessie donderdag hebben we van onze instructeur te horen gekregen dat hij heel tevreden was over onze inzet, het geleverde werk en de grote motivatie van ons twee. We waren vanaf de eerste sessie mee en voorbereid op alles maar we moesten natuurlijk hard blijven werken. En als de voormalige hoofd van opleiding van Iberia (Die op zowat elk toestel waar hij mee gevlogen heeft ook chef piloot was en zowat 80% van piloten dat er nu nog rondvliegt bij Iberia heeft getraind) zoiets verschillende keren vermeld dan weet je dat je op de goede manier bezig zijt. Maar voetjes op de grond en hard blijven werken want we zijn er nog lang niet!